آخرین اخبار:


تماس با ما                                                               

 

دفتر ریاست                                          46246047

 

آموزش و امور مالی دانشجویی              46246054

 

امور دانش آموختگان                              46246056

 

دبیرخانه                                                46246057

 

فکس                                                   46246057

 

کد استان مرکزی                                    086