آخرین اخبار:

قوانین آموزشی

مقدمه :
ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت پذیرفته شدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، به منظور آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی ، نظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده. بدیهی است آگاهی دانشجویان عزیز از برخی ضوابط و مقررات آموزشی می تواند نقش مؤثری را در پیشرفت تحصیلی و ارتقاء آموزش های مهارتی، ایفا نماید.
نام نویسی :
•    دانشجو موظف   است در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود، برای نام نویسی و انتخاب واحد به مرکز آموزشی شخصاً مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام نویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
سال تحصیلی :
•    هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هرنیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
تعداد واحدها در هر نیم سال تحصیلی :
•    هر دانشجو می تواند در هر نیم سال تحصیلی حدأقل 12 و حدأکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید.
•    در آخرین نیم سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حدأقل 12 واحد معاف است.
•    اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیم سال حدأقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی در نیم سال تحصیلی بعد می تواند حدأکثر تا 24 واحد درسی أخذ نماید.
حذف واضافه :
•    دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، حدأکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز ( با توجه به بند3 ) ننماید.
حضور در جلسات درس و امتحانات :
•    حضور در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.
•    اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیم سال آن درس غیبت داشته باشد، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای تخصصی آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه ، آن درس حذف می شود در این صورت رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیم سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیم سال مذکور به عنوان یک نیم سال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.
حدأقل نمره قبولی :
•    حدأقل نمره قبولی در هر درس 10 است
مشروطی :
•    چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی می شود و در نیم سال بعدی حدأکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.
مرخصی تحصیلی :
•    دانشجو می تواند در هریک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حدأکثر برای 1 نیم سال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
•    مدت مرخصی تحصیلی، جزو حدأکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
انصراف از تحصیل :
•    ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیم سال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.
•    درصورتی که از تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداختی ( شهریه ثابت و شهریه متغیر ) قابل بازگشت نمی باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر قابل بازپرداخت می باشد. (شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است )
حذف پزشکی :
•    چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشته باشد می بایست حدأکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی را برای تأیید پزشک معتمد مؤسسه و مراکز آموزشی علمی – کاربردی ارائه نمایند. لازم به ذکر است در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکان پذیر نمی باشد.
معادل سازی دروس :
•    دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاههای دولتی، آموزشکده های فنی و حرفه ای علمی – کاربردی ( ترمی و پودمانی ) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل سازی می گردد که دانشجویان در دوره جدید حدأقل 25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.
•    تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادل سازی می گردد.
•    نمره دروس معادل سازی می بایست حدأقل 12 باشد.
•    معادل سازی دروس صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت می گیرد :
       الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حضوری یا غیرحضوری.
        ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری یا غیر حضوری
         ج) غیرحضوری به غیرحضوری.
•    دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های دولتی، دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی ( ترمی و پودمانی ) در صورت پذیرش در دانشگاه ، به نحوی معادل سازی می گردد که دانشجویان در دوره جدید حدأقل 25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.
•    فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی ، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های آزاد، پیام نور ( دوره های فراگیر و یا دانشپذیری ) و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، قابل معادل سازی می باشد.
•    دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو حوزه علمیه و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، با رعایت سایر مقررات برای دروس عمومی مقطع کاردانی ( سطح یک ) و دروس عمومی کارشناسی ناپیوسته ( سطح دو ) قابل معادلسازی می باشد.
•    شورای آموزشی مرکز می بایست در اولین نیم سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حدأکثر تا  دو هفته پس از اتمام مهلت ثبت نام و تا زمان حذف و اضافه پس از بررسی محتوای دروس، تعداد واحد ( یکسان و یا تعداد واحد بیشتر به کمتر ) و نمرات اکتسابی و مقاطع تحصیلی ( هم سطح، از مقطع تحصیلی بالا به پائین، از مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته و از مقطع کارشناسی پیوسته به کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ) در صورت مطابقت، نسبت به معادل سازی دروس اقدام نماید.
•    آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می شوند، چنانچه واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت  سرفصل، تعداد واحد و نمره 12 با نظر گروه آموزشی و شورای آموزشی مرکز قابل معادل سازی است.

کاربرگ ها:

قوانین آموزشی

کاربرگ ها