آخرین اخبار:

قوانین پژوهشی

توجه به پژوهش از اصول انکارناپذير آموزش است و وظيفه اصلي دانشگاه جامع علمي-کاربردي علاوه بر آموزش‌هاي علمي-کاربردي که جايگاه بسيار مهمي دارد، ايجاد چشمه‌سارهاي معرفت و آگاهي در زمينه تحقيقات کاربردي است. نظر به تاکيد نظام تحصيلي دانشگاه، پژوهش هاي کاربردي به عنوان ابزاري براي يافتن مقاصد آموزش هاي علمي کاربردي ايجاد شده است و در راستاي تحقق اهداف ذکر شده در دوران تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونت پژوهشي دانشگاه در آذرماه 1380 مستقل گرديده است.

از مهمترين فعاليتهاي اين معاونت انجام پژوهشهاي کاربردي و توسعه اي است به نحوي که ايده ها و انديشه هاي متعالي متخصصين علمي-کاربردي، مدرسين و دانشجويان برجسته در تمامي عرصه هاي کاربردي منشا نقش و اثر شوند.

از اهداف ديگر اين معاونت، ايجاد روحيه پژوهشگري و کاربرد علم در مدرسين و دانشجويان است، به نحوي که سير پژوهشي به دوره اي از حيات خود متناسب با شئونات موجود فرهنگي و اجتماعي برسد.

... شرح وظائف معاونت پژوهشي ...

تدوين و پيشنهاد اصول برنامه های پژوهشی دانشگاه

انجام بررسی های لازم و ارائه طرح های اصلاحی جهت اخذ تصميم در مورد فعاليتهای پژوهشی

برقراری ارتباط با موسسات آموزشی داخلی و خارجی به منظور تبادل نظر و جذب همکاريهای لازم و مبادله اطلاعات علمی

تجزيه و تحليل و ارزشيابی فعاليتهای گروه های تحقيقاتی دانشگاه

پيش بينی تسهيلات لازم و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت فعاليتهای تحقيقاتی گروه ها

نظارت بر اداره امور کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تهيه و تنظيم آئين نامه ها و مقررات مربوط به فعاليتهای پژوهشی در مراکز تحت نظارت

انجام پروژه های تحقيقاتی در داخل و يا خارج از کشور با همکاری واحدهای ذيربط

تمهيدات لازم برای انجام مطالعات مراکز به منظور تعيين اهداف و خط مشی ها و سياست ها و تهيه برنامه های توسعه کمی و کيفی دانشگاه

برنامه ريزی فعاليت های انتشاراتی دانشگاه

پيش بينی و برنامه ريزی سمينارها و کنفرانس های علمی- کاربردی

نظارت بر امور ارتباط با بخش های مختلف بازارکار

ايجاد فضای مناسب برای تهيه و تدوين برنامه های فعاليت و توسعا های کمی و کیفی دانشگاه در قالب دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت

مطالعه و انجام پژوهش علمی- عملياتی برای شناسايی امکانات بالقوه کشور برای بهره گيری های لازم ومطالعه و هر گونه اقدام لازم و ضروری برای شناسايی امکانات، بررسی شرايط همکاری، جذب متخصصين (همکاری های دوجانبه با کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه ودر حال توسعه