آخرین اخبار:

آشنایی با هیئت علمی مرکز

دکترعطاالله حکیمی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی - عضو هیئت علمی و عضو شورای سیاستگذاری علمی مرکز منطقه ای علوم وانتقال فناوری،اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند - سابقه آموزشی 7 سال ـ سوابق اجرائی: 20 سال سابقه فعالیت در بخش خصوصی - نمایندگی دو دوره هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی

 

دکتر عباس کاظمي فوق دکتراي شيمي (نانو ذرات پليمري)- سابقه آموزشي 6 سال - سوابق پژوهشي 6 سال - سوابق اجرايي 2 سال هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر حبيب جباري - دکتراي جامع شناسي - سوابق آموزشي 6 سال سوابق اجرايي 12 سال درمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

دکتر حسن محبتی دکترای پزشکی - کارشناسی ارشد علوم سیاسی - عضو هیئت علمی و عضو شورای سیاستگذاری علمی مرکز منطقه ای علوم وانتقال فناوری،اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند - سابقه آموزشی 7 سال - سابقه اجرایی: 17 سال فعالیت در معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری

 

علي اکبر قنبري کارشناسي ارشد کشاورزي - سابقه آموزشي 5 سال - سوابق اجرايي 3 سال در وزارت جهاد کشاورزي- عضو هيئت علمي

 

حميد دري کارشناسي ارشد کشاورزي - سابقه آموزشي 7 سال - سوابق اجرايي 8 سال در وزارت جهاد کشاورزي